zachmurzenie małe
18°
18°
sobota
Reklama
UG Kłomnice
Znamy szczegóły dotyczące skargi na Wójta Piotra Juszczyka
02 czerwca 2022 r. | 12:24
0

Rada Gminy Kłomnice odrzuciła skargę na Wójta Gminy Kłomnice. Właśnie pojawiło się uzasadnienie w tej sprawie.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Skarżący pismem z dnia 04.04.2022r. złożył skargę na Wójta Gminy Kłomnice dotyczącą odmowy wykonania oświetlenia oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Sportowej w Rzerzęczycach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu Zamówień publicznych, Inwestycji i Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 14.04.2022r. uznała złożoną przez Pana L.M. skargę na działalność Wójta Gminy Kłomnice dotyczącą odmowy wykonania oświetlenia oraz sieci wodociągowokanalizacyjnej wzdłuż ulicy Sportowej w Rzerzęczycach za bezzasadną.

Komisja, Skarg Wniosków i Petycji w dniu już 25.08.2021 roku odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z treścią wniosku i uznała, że ulica Sportowa w miejscowości Rzerzęczyce stanowi własność Gminy Kłomnice i jest gminną drogą publiczną zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr181/XXV/09 z dnia 26.03.2009r. Rada Gminy Kłomnice podjęła wówczas Uchwałę nr 270/XXX/2021 z dnia 2 września 2021r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości do Wójta Gminy Kłomnice. W art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.) wymienione zostały obowiązki zarządcy drogi, przy czym wskazana w tym przepisie lista zadań ma charakter otwarty. I tak do zadań zarządcy drogi należy w szczególności: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Szczegółowe przesłanki budowy przez zarządcę drogi urządzeń służących do oświetlenia drogi publicznej określają z kolei przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 powołanej ustawy o drogach publicznych zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

Zarządcami dróg dla dróg:
1) krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich jest zarząd województwa;
3) powiatowych jest zarząd powiatu;
4) gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Skarżący we wrześniu 2021 roku otrzymał pismo od Wójta Gminy Kłomnice informujące o tym iż, wniosek w sprawie budowy oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w Rzerzęczycach będzie traktowane jako wniosek do budżetu gminy na 2022 i będzie rozpatrywany razem z innymi wnioskami mieszkańców, którzy wnioskują o różne przedsięwzięcia.

Z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559 ze zm.) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028) wynika, że zaopatrzenie w wodę, budowa i utrzymanie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych jest zadaniem własnym gminy, która może w jego realizacji posłużyć się przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (postanowienie z 25 lutego 2020 r., sygn. akt IV SAB/Po 37/20) podkreślił, że budowa tych urządzeń nie jest obowiązkiem o charakterze bezwzględnym, lecz ma charakter warunkowy i jest jedynie środkiem do realizacji zadań (wyrok WSA w Łodzi z 29 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Łd 220/12). Z przepisów tych trudno wyprowadzić obowiązek gminy do budowy urządzeń na każdej nieruchomości. Nie można też wywodzić wniosku, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania sieci. Także Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 25 maja 2020 r., sygn. akt II OSK 3042/19) wskazuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie można uznać, że zadania te muszą zostać zrealizowane. Stanowią one bowiem źródło kompetencji gminy, a nie jej obowiązków.

Budowa urządzeń wodociągowych, o których stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do realizacji zadań. NSA zwrócił uwagę, że o tym, czy wykonanie konkretnego zadania ma charakter obowiązkowy decydują przepisy ustaw szczególnych. Natomiast z art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie wynika, że gmina czy przedsiębiorstwo wodociągowe musi wyposażyć w sieci każdą nieruchomość, na której planowane są inwestycje mieszkaniowe. Gmina realizuje swoje zadania w ramach posiadanych możliwości finansowych. W obecnej chwili na ul. Sportowej w Rzerzęczycach nie ma zabudowy, którą można by podłączyć do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Nadmienić należy również, że w gminie Kłomnice są tereny zamieszkałe, na których nie ma sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ponadto zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika iż w razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska. Budowa tych urządzeń odbywa się na koszt inwestora. Skarżący otrzymał pismo od Wójta Gminy Kłomnice o braku technicznych możliwości przyłączenia działki do sieci wodociągowej w 2017 oraz 2021 roku. Podkreślić należy, że we wniosku o przyłączenie do sieci Skarżący wskazał planowaną zabudowę letniskową (budynki rekreacji indywidualnej). Zgodnie z § 26 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika iż spełnienie warunków określonych w ust. 1 i 2 (tj. zapewnienie możliwości przyłączenia budynku do sieci wodociągowej) nie jest wymagane w przypadku działek przeznaczonych pod budowę budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków inwentarskich i gospodarczych na wsi, jeżeli właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie określił takich wymagań.

Wobec powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o uznanie skargi za bezzasadną oraz wnosi o uwzględnienie ww. stanowiska przez Radę Gminy Kłomnice.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z poźn. zm.) w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy-bez zawiadamiania skarżącego.

Rada Gminy Kłomnice podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje skargę za bezzasadną.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *