zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
UG Kłomnice
W gminie Kłomnice zaniechano wyegzekwowania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
28 stycznia 2022 r. | 13:44
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach była bezwzględna dla nieprawidłowości w urzędzie. Tym razem RIO wykryła zaniechanie wyegzekwowania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za poszczególne lata od dwóch podmiotów prowadzących działalność oświatową na terenie Gminy Kłomnice.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2018 - 2021 do dnia kontroli, zaniechano wyegzekwowania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za poszczególne lata od dwóch podmiotów prowadzących działalność oświatową na terenie Gminy Kłomnice. Nie wezwano tych podmiotów do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), osoby prawne są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Natomiast zgodnie z art. 272 pkt 1 lit. a i art. 272 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji i ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Zgodnie z art. 274a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku.

Powyższe dotyczyło Szkoły Podstawowej w Kłomnicach oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Garnek.

W trakcie kontroli ww. podmioty zostały wezwane do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Podatnicy złożyli deklaracje za rok 2018. W deklaracjach nie zamieścili informacji o zwolnieniu ani o jego podstawie.

Zadania w zakresie kontrolowania terminowości składania przez podatników deklaracji na podatek od nieruchomości należały do pracowników Referatu Podatkowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 17
Wezwać jednostki organizacyjne Gminy prowadzące działalność oświatową na terenie Gminy Kłomnice do złożenia kompletnych deklaracji na podatek od nieruchomości, mając na uwadze art. 272 pkt 1 lit. a i art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1 i art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *