zachmurzenie duże
sobota
Reklama
fot. GOPS w Kłomnicach - radosna.klomnice.pl
Skarga na kierownika GOPS w Kłomnicach trafiła do Wojewody Śląskiego
15 grudnia 2022 r. | 10:52
0

Rada Gminy Kłomnice uznała, że nie ma kompetencji by rozpatrywać skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach. Skarga została przekazana do Wojewody Śląskiego.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła w dniu 7 października 2022 roku posiedzenie celem rozpatrzenia skargi, wysłuchania Skarżącej zapoznając się z zarzutami oraz wyjaśnieniami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zarzutów przedstawionych przez Panią J.M. wynikło, iż skarga dotyczy świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (SUO). Następnie na posiedzeniu 24 listopada 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę. Wojewoda zapewnia środki na realizację zadania, a także zgodnie z art. 22 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustala sposób realizacji zadania na terenie województwa oraz nadzoruje jego realizację. Jednocześnie art. 229 ust. 3 w zw. z art. 229 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego określa, iż organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda. Jak wskazuje art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia obowiązany jest przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie Skarżącego.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała o zasadności przekazania skargi zgodnie z właściwością do Wojewody Śląskiego. Rada Gminy Kłomnice podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *