zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
fot. UG Kłomnice
Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli w gminie Kłomnice
27 stycznia 2022 r. | 09:14
0

Wójt Gminy Kłomnice poinformował o harmonogramie i zasadach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Zasady rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

I.          Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kłomnice
 • do przedszkoli w wieku od 3 do 5 lat
 • do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wieku od 3 do 6 lat
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Kłomnice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli oraz do oddziału przedszkolnego w szkole, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/oddziale, do którego uczęszcza dziecko, w terminie od dnia 1 do 11 lutego 2022r.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni pobierają z placówki oświatowej, do której zamierzają zgłosić dziecko, wniosek wraz z załącznikami. Zobowiązuje się Dyrektorów do publikacji zestawu dokumentów na internetowej stronie placówki w okresie trwania rekrutacji podstawowej i uzupełniającej.
 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 7. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole podstawowej.
 8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 1. Wójt w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
 • korzysta z informacji do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • zlecić przeprowadzenie wywiadu.
 1. O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt Gminy informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 3. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w Uchwale Nr 213.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9 lutego 2017r. i Uchwale zmieniającej Nr 224.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 marca 2017 roku.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 8. Komisja rekrutacyjna:
 • przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 • podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych mogą zostać przyjęte dzieci w wieku 2,5 lat (tylko gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami – rekrutacja uzupełniająca).
 3. Po ogłoszeniu wyników naboru do przedszkola, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do zawarcia stosownej umowy na świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 z dyrektorem przedszkola/szkoły podstawowej. Nie podpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych. W przypadku dodatkowych zapisów dzieci w miarę wolnych miejsc, powyższa umowa powinna być podpisana nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Wzór umowy przygotowują samodzielnie poszczególne placówki.
 4. W placówkach, w których funkcjonuje więcej niż jeden oddział przedszkolny, dzieci grupowane są według zbliżonego wieku.
 5. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023
Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14 lutego 2022r. do dnia 11 marca 2022r. (godz.12:00) od 1 kwietnia 2022r. do dnia 11 kwietnia 2022r. (godz.12:00)
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 14 marca do 18 marca 2022r. od 12 do 18 kwietnia 2022r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do dnia 21 marca 2022r. (godz.12:00) do dnia 19 kwietnia 2022r. (godz.12:00)
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 22 marca 2022r. do dnia 30 marca 2022r. (godz. 12:00) od 19 kwietnia 2022r. do dnia 25 kwietnia 2022r. (godz.12:00)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do dnia 31 marca 2022r. (godz.12:00) do dnia 27 kwietnia 2022r. (godz.15:00)

 

 

 • Sposób potwierdzenia spełniania kryteriów samorządowych
 • wiek dziecka – dane zawarte we Wniosku rekrutacyjnym,
 • zatrudnienie rodziców oraz czas pobytu dziecka w placówce – oświadczenie we Wniosku rekrutacyjnym,
 • przebywanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz przebywanie dziecka w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – oświadczenie we Wniosku rekrutacyjnym,
 • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego na terenie gminy Kłomnice – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do placówki na terenie gminy Kłomnice,
 • zamieszkiwanie kandydata w obwodzie szkoły, w której znajduje się przedszkole/ oddział przedszkolny – dane zawarte we Wniosku rekrutacyjnym.

 

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *