zachmurzenie duże
21°
21°
niedziela
Reklama
fot. UG Kłomnice
Rusza rekrutacja do przedszkoli na terenie gminy Kłomnice
14 stycznia 2021 r. | 12:37
0

15 lutego rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w gminie Kłomnice.

Rekrutacja zakończy się 27 kwietnia 2021 roku.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

 

I.          Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kłomnice
 • do przedszkoli w wieku od 3 do 5 lat
 • do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wieku od 3 do 6 lat
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Kłomnice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2016-2018, które obecnie uczęszczają do przedszkoli oraz dzieci urodzonych w latach 2015-2018, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w szkole, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/oddziale, do którego uczęszcza dziecko w terminie od dnia 1 do 12 lutego 2021r.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni pobierają wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12 stycznia 2021 roku, w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej. Po wypełnieniu i podpisaniu składają go w przedszkolu, w którym ubiegają się o miejsce dla dziecka.
 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 7. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole podstawowej.
 8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 1. Wójt w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
 • korzysta z informacji do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • zlecić przeprowadzenie wywiadu.
 1. O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt Gminy informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 3. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w Uchwale Nr 213.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9 lutego 2017r. i Uchwale zmieniającej Nr 224.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 marca 2017 roku.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 8. Komisja rekrutacyjna:
 • przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 • podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych mogą zostać przyjęte dzieci w wieku 2,5 lat (tylko gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami – rekrutacja uzupełniająca).
 3. Po ogłoszeniu wyników naboru do przedszkola, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do zawarcia stosownej umowy na świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 z dyrektorem przedszkola/szkoły podstawowej. Nie podpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych. W przypadku dodatkowych zapisów dzieci w miarę wolnych miejsc, powyższa umowa powinna być podpisana nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Wzór umowy przygotowują samodzielnie poszczególne placówki.
 4. W placówkach, w których funkcjonuje więcej niż jeden oddział przedszkolny, dzieci grupowane są według zbliżonego wieku.
 5. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lutego 2021r. do dnia 12 marca 2021r. (godz.12:00) od 1 kwietnia 2021r. do dnia 12 kwietnia 2021r. (godz.12:00)
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 15 marca do 19 marca 2021r. od 13 do 16 kwietnia 2021r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do dnia 22 marca 2021r. (godz.12:00) do dnia 18 kwietnia 2021r. (godz.12:00)
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 22 marca 2021r. do dnia 30 marca 2021r. (godz. 12:00) od 18 kwietnia 2021r. do dnia 25 kwietnia 2021r. (godz.12:00)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do dnia 31 marca 2021r. (godz.12:00) do dnia 27 kwietnia 2021r. (godz.15:00)

 

 • Sposób potwierdzenia spełniania kryteriów samorządowych
 • wiek dziecka – dane zawarte w części B Wniosku,
 • zatrudnienie rodziców oraz czas pobytu dziecka w placówce – oświadczenie w części D i E Wniosku,
 • przebywanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz przebywanie dziecka w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – oświadczenie w części D Wniosku,
 • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego na terenie gminy Kłomnice – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do placówki na terenie gminy Kłomnice,
 • zamieszkiwanie kandydata w obwodzie szkoły, w której znajduje się przedszkole/ oddział przedszkolny – dane zawarte w części B Wniosku.

 

Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań-
art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj.Dz.U.2020.1444 z późn.zm.)

Wzór do wypełnienia (w sprawie przyjęcia) znajdziecie TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *