zachmurzenie małe
18°
18°
sobota
Reklama
RIO: Zatory płatnicze w Urzędzie Gminy Kłomnice sięgają nawet 71 dni!
19 listopada 2021 r. | 14:26
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, po szczegółowej kontroli w Urzędzie Gminy Kłomnice, ma kolejne uwagi do pracy skarbnika i pracowników Urzędu Gminy Kłomnice.

Chodzi m.in. o nieterminowane opłaty do Śląskiej Izby Rolniczej.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2021 do dnia kontroli, nieterminowo uregulowano zobowiązania z tytułu odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin przekazania ww. środków został ustalony w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.) i wynosił 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Powyższe dotyczyło wpłat za I, II, III, IV ratę podatku rolnego za lata 2017 - 2020 oraz za I ratę za rok 2021. Odpis przekazano z opóźnieniem od 18 do 71 dni po upływie terminie płatności raty podatku. Z tytułu opóźnienia nie naliczono i nie zapłacono odsetek za zwłokę.

Ponadto, kwoty odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej za poszczególne lata były księgowane z pominięciem kont zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”. Operację gospodarczą zapłaty należności na rzecz Izby księgowano w momencie zapłaty w ciężar kosztów.

Zgodnie z opisem zawartym w planie kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.), konta zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń. Tożsame zapisy zawiera plan kont dla jednostki Urzędu Gminy Kłomnice.

Kwoty nieprzekazanego w terminie odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej za poszczególne lata nie ustalono jako zobowiązania wymagalnego i nie wykazano w sporządzonych sprawozdaniach Urzędu Gminy Kłomnice Rb-Z z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, za lata 2017-II kwartał 2021. Zobowiązania z tytułu kwoty nieprzekazanego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej: z tytułu odpisu za I oraz III ratę podatku rolnego nie wykazano jako zobowiązania niewymagalne w sprawozdaniach Rb-28S na dzień 31 marca oraz 30 września 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz na dzień 31 marca 2021 r.

Z wyjaśnień p. Ewy Dąbrowskiej – Skarbnika Gminy Kłomnice wynikało, że dochody na rzecz izb rolniczych były naliczane i przekazywane w pełnych kwotach po zakończeniu kwartału i dokonaniu uzgodnień przez pracownika działu finansowo-księgowego z pracownikiem zajmującym się ewidencją wpływów podatkowych. Ponadto, Izba Rolnicza, aby ułatwić rozliczanie za dany kwartał wpływów z podatku rolnego, wyraziła zgodę, aby Gmina przekazywała jej składki po swoich rozliczeniach i uzgodnieniach traktując je jako płatności bieżące, dlatego też gmina nie naliczała od nich odsetek za zwłokę. Błędna praktyka, która polegała na uznaniu tych płatności jako bieżących, miała dalsze konsekwencje w tym, iż nieświadomie w kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z nie były wykazywane jako zobowiązania wymagalne.

Zadania związane z naliczaniem i przekazywaniem odpisów na rzecz Izby Rolniczej należały do obowiązków pracowników Referatu Finansowo-Księgowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 10
Zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań Gminy Kłomnice wobec Śląskiej Izby Rolniczej, stosownie do art. 35 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) oraz art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Wniosek nr 11
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego w zakresie prawidłowego i terminowego ewidencjonowania wpłat z tytułu odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w ewidencji księgowej z uwzględnieniem zasad funkcjonowania kont zespołu 2 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *