zachmurzenie duże
sobota
Reklama
RIO wykryła nieprawidłowości w pracy skarbnika gminy Kłomnice
15 października 2021 r. | 10:06
1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła kolejne nieprawidłowości. Tym razem w klasyfikacji budżetowej, za którą jest odpowiedzialna skarbnik gminy.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2019 - 2020 wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową” w części stanowiącej podatek VAT od wynagrodzenia wykonawcy w łącznej kwocie 34.556,50 zł zaklasyfikowano w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 4530 – „Podatek od towarów i usług” zamiast w przewidzianym dla tego rodzaju wydatków § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Powyższe było niezgodne z zasadami klasyfikowania wydatków inwestycyjnych określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zgodnie z którym dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, klasyfikuje się, według: działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności, a także paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy. Paragraf 4530 – „Podatek od towarów i usług” służy do klasyfikowania podatku VAT odprowadzanego przez Gminę do właściwego urzędu skarbowego, natomiast podatek VAT wynikający z faktur VAT dostawców i wykonawców jest elementem składowym wynagrodzenia należnego dostawcy/wykonawcy za dostawę towarów lub usług.

Skutkiem zastosowania takiej klasyfikacji, kwoty wydatków wynikające z ewidencji analitycznej konta 130 – „Rachunek bieżący jednostki” dla rozdziału 90001, § 6050, a w konsekwencji zaprezentowane kwoty wydatków w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w powyższej klasyfikacji nie odzwierciedlały stanu faktycznego, czyli pełnej kwoty wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne. Z udzielonych wyjaśnień wynikało, że w ten sposób jest planowany i klasyfikowany podatek VAT, który podlega rozliczeniu w Urzędzie Skarbowym. Zwroty z Urzędu Skarbowego, które występują w ciągu roku w wyniku rozliczenia podatku VAT, księgowane są ze znakiem minus i powodują zmniejszenie zrealizowanych wydatków.

Przygotowanie projektu planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Kłomnice oraz klasyfikowanie wydatków w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej należały do zadań p. Ewy Dąbrowskiej – Skarbnika Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 2
Planować i klasyfikować wydatki inwestycyjne stanowiące wynagrodzenie wykonawców zgodnie z przewidzianym dla tego rodzaju wydatków paragrafem 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Jedna odpowiedź do “RIO wykryła nieprawidłowości w pracy skarbnika gminy Kłomnice”

  1. P. pisze:

    No proszę, Pan Wójt w maju nie chwalił się przed mieszkańcami kontrolą, a następnie jej efektami na podstawie protokołu z 16.07.21 r. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym z 14.09.21 r. jest porażające. Większość pracowników urzędu, w tym wszyscy kierownicy referatów nie dopełniali swoich obowiązków od 2017 r., a może i wcześniej. A co na to radni gminni i Komisja Rewizyjna, którzy to mają jedną z dwóch funkcji – kontrolę organu wykonawczego? Życie w pełnej symbiozie? Oczywiście wszyscy pracownicy, a na pewno kierownicy referatów, rok w rok nagrody od Wójta zapewne dostawali i w grudniu tego roku zapewne też tak będzie.

    6
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *