zachmurzenie małe
11°
11°
sobota
Reklama
UG Kłomnice
RIO w Katowicach ma sporo uwag do pracy wójta gminy Kłomnice!
08 października 2021 r. | 09:00
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Kłomnice, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 18 maja 2021 r.

Z uwagi na to, że nieprawidłowości wynikających z tej kontroli jest bardzo dużo, postaram się przybliżyć w kolejnych dniach wnioski pokontrolne.

W trakcie realizacji w 2019 r. zamówienia pn.: „Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową zawarto
aneks nr 1 z dnia 6 grudnia 2019 r. do umowy o zamówienie, którym dokonano zmiany terminu realizacji zamówienia, z naruszeniem art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Stosownie do tego przepisu, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Powyższym aneksem przesunięto termin realizacji zamówienia z dnia 9 grudnia 2019 r. na dzień 29 lutego 2020 r. Zmiana terminu umownego wykonania robót spowodowana była wystąpieniem okoliczności powodujących konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia realizowane były na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją Nr 852/2019 Starosty Częstochowskiego w sprawie pozwolenia na budowę z dnia 11 czerwca 2019 r., natomiast projekt budowlany zamienny, którym dokonano niezbędnych zmian projektowych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót, zatwierdzony został Decyzją Nr 1760/2019 Starosty Częstochowskiego z dnia 21 października 2019 r., która stała się ostateczna z dniem 19 listopada 2019 r.

W umowie o zamówienie Nr IZI-IŻ.272.8.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. zamawiający w § 13 ust. 3 przewidział możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku gdy będzie to spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, natomiast zamawiający zaniechał określenia dopuszczalnego zakresu tej zmiany poprzez wskazanie np. czy okres, o który zostanie przedłużony umowny termin realizacji zamówienia, będzie zależny od uznaniowości samego zamawiającego, czy też będzie on ściśle proporcjonalny do okresu, w którym rzeczywiście występowały utrudnienia bądź przestój w realizacji robót, związane z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej.

W przywołanych powyżej postanowieniach umownych, zamawiający nie określił jakiegokolwiek mechanizmu, który pozwoliłby ustalić sposób obliczenia dodatkowego czasu przysługującego wykonawcy ze względu na konieczność zmiany dokumentacji projektowej. Zadania w zakresie opracowania projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu umowy o zamówienie, stanowiące załącznik do SIWZ, oraz nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, w tym analizy przesłanek warunkujących dokonywanie zmian do umowy o zamówienie publiczne, należały do pracowników Referatu Inwestycji Zamówień Publicznych i Infrastruktury. Umowę o zamówienie Nr IZI-IŻ.272.8.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. oraz aneks nr 1 z dnia 6 grudnia 2019 r. podpisał w imieniu zamawiającego p. Piotr Juszczyk – Wójt Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Kłomnice wykonującymi zadania związane z przygotowaniem postępowań o zamówienie publiczne oraz nadzorem nad ich realizacją w zakresie dokonywania istotnych zmian zawartej umowy o zamówienie publiczne, z poszanowaniem ustawowych przesłanek zmiany umowy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *