zachmurzenie duże
13°
13°
wtorek
Reklama
UG Kłomnice
RIO: Kolejne nieprawidłowości w gminie Kłomnice
24 lutego 2022 r. | 12:56
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykazała kolejne nieprawidłowości w gminie Kłomnice. W latach 2017 - 2021 do dnia kontroli, nieprawidłowo przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności wykazanych przez podatników podatku od nieruchomościach danych o posiadanych nieruchomościach oraz nie wezwano podatników do złożenia korekt deklaracji podatkowych, do wyjaśnienia przyczyn ich niezłożenia.

Zgodnie z art. 272 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Stosownie do art. 274a § 1 tej ustawy, organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku. W myśl art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej, w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.

Ponadto, organ podatkowy nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia u podatników kontroli podatkowej, o której mowa w art. 281 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przytoczonym przepisem, organy podatkowe pierwszej instancji mogą również przeprowadzić kontrolę podatkową u podatników. W myśl art. 281 § 2 ww. ustawy, celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Powyższe dotyczyło:
· podatnika prowadzącego działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Kłomnice, który w deklaracjach na podatek od nieruchomości za lata 2017 - 2021 wykazywał jedynie powierzchnię posiadanych gruntów i budynków jako powierzchnię gruntów i budynków pozostałych, nie wykazując przy tym posiadanych budowli oraz nie zadeklarował, że część powierzchni budynków oraz budowli jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. W ww. deklaracjach podatnik nie zamieszczał także informacji, czy nieruchomości te podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie uchwał Rady Gminy Kłomnice.

Na podstawie danych z ogólnodostępnych stron internetowych ustalono, że w zajmowanym przez ww. podatnika budynku znajduje się sala balowa, zaś przed budynkiem znajduje się utwardzony kostką parking bezpośrednio związany z salą.

Organ podatkowy nie wezwał podatnika do uzupełnienia deklaracji oraz przyjął, że cała powierzchnia nieruchomości jest objęta zwolnieniem z podatku na podstawie uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 81/XI/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. i zwolnił podatnika z podatku od nieruchomości.

Zgodnie w wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy, uznano złożenie deklaracji za wystarczające oraz nie posiadano wiedzy o działalności gospodarczej prowadzonej na części tej nieruchomości.

· podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie czterech nieruchomości w miejscowości Kłomnice, który w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2019 - 2021 nie wykazał należącej do niego budowli o wartości 10.000,00 zł. Podatnik ten nie zamieszczał wymaganych formularzem danych adresowych nieruchomości ani danych dotyczących identyfikatorów działek i budynków. W składanych do Urzędu Gminy informacjach w sprawie podatku od nieruchomości wykazywane były budowle do opodatkowania związane jedynie z jedną nieruchomością, natomiast z danych wynikających z ogólnodostępnych stron internetowych wynika, że budowle podlegające opodatkowaniu znajdowały się również na terenie innej nieruchomości wykorzystywanej przez tego podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej (utwardzony plac manewrowy/parking).

W trakcie kontroli organ podatkowy wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień oraz skorygowania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Przedmiotowa informacja wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 29 kwietnia 2021 r. Na podstawie ww. informacji dnia 29 kwietnia 2021 r. podatnikowi wystawiono decyzję w sprawie zmiany podatku od nieruchomości, w której naliczono podatek od budowli o wartości początkowej 10.000,00 zł za lata 2019 - 2021 w wys. 200,00 zł w każdym roku.

Zadania z zakresu weryfikacji deklaracji na podatek od nieruchomości należały do pracowników Referatu Podatkowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 18
Podjąć działania celem prawidłowego opodatkowania nieruchomości należących do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Kłomnice, mając na uwadze art. 274a § 1, art. 272 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 10, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Wniosek nr 19
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w Kłomnicach w zakresie prawidłowego dokonywania weryfikacji prawidłowości składanych deklaracji na podatek od nieruchomości oraz egzekwowania korekt deklaracji podatkowych i wymaganych załączników, stosownie do art. 272 pkt 2, pkt 3 oraz art. 274a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) w związku z wymogami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), mając na uwadze art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *