zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
UG Kłomnice
RIO: Gmina zaniżała stan środków na rachunkach bankowych
28 października 2021 r. | 11:28
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach badała kwestię rocznych sprawozdań sporządzanych przez skarbnika gminy, Ewę Dąbrowską. RIO wykazało nieprawidłowości.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W lutym 2018 r. i 2019 r. nieprawidłowo sporządzono Rb-ST - roczne sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec odpowiednio 2017 r. i 2018 r. poprzez zaniżenie danych w pozycji „Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 76.035,66 zł za 2017 rok i 1.274,63 zł za 2018 rok. Kwoty te wynikały z sald rachunków bankowych oraz bankowych potwierdzeń sald dotyczących projektów unijnych w 2017 r., a w 2018 r. – projektów unijnych i rozliczenia VAT.

Powyższe było niezgodne z zasadami sporządzania tego sprawozdania zawartymi w § 22 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.), a następnie załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 poz. 109 r. z późn. zm.). Stosownie do ww. przepisu, w sprawozdaniach rocznych wykazuje się stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie dowodów bankowych. W myśl § 9 ust. 1 ww. rozporządzeń, kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

W sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2017 r. jako stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazano kwotę 1.897.294,95 zł. Natomiast faktyczny stan środków pieniężnych na rachunku budżetu (konto 133 – „Rachunki bankowe”) na koniec 2017 r. wynosił kwotę 1.973.330,61 zł, powstała różnica to 76.035,66 zł. Kwota ta wynikała z salda Wn konta 133-3 „LOWE” na koniec roku 2017 i dotyczyła środków projektu unijnego, zgodnie z bankowym potwierdzeniem salda na 31 grudnia 2017 r.

W sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2018 r. jako stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazano kwotę 711.458,74 zł. Natomiast faktyczny stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 2018 r. wynosił kwotę 712.733,37 zł, powstała różnica to 1.274,63 zł. Kwota ta wynikała z sald Wn kont: 133-2 „Rozliczenie VAT JB” kwota 776,10 zł, 133-3 „LOWE” kwota 22,30 zł, 133-5 „Sprawa Wiedza” kwota 476,23 zł na koniec roku 2018 i dotyczyła środków projektów unijnych i rozliczenia VAT, zgodnie z bankowym potwierdzeniem salda na 31 grudnia 2017 r.

Zadania w zakresie przygotowania danych do ujęcia w sprawozdaniach Rb-ST w 2018 r. i 2019 r. należały do pracownika Referatu Finansowo-Księgowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice. Sprawozdania Rb-ST na koniec 2017 r. i 2018 r. podpisali: p. Piotr Juszczyk – Wójt Gminy Kłomnice oraz p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 6
Sporządzać sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego stosownie do zasad sporządzania tego sprawozdania zawartych w § 22 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.) oraz wzmocnić nadzór w tym zakresie nad pracownikami Referatu Finansowo-Księgowego, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *