zachmurzenie duże
22°
22°
poniedziałek
Reklama
Rada wybierze ławników sądowych
26 kwietnia 2023 r. | 12:34
0

Urząd Gminy Kłomnice poinformował, że w październiku Rada Gminy Kłomnice wybierze trójkę mieszkańców, którzy będą pełnić funkcję ławników w nowej kadencji 2024-2027.

Z terenu naszej gminy dwie osoby trafią do Sądu Okręgowego w Częstochowie i jedna do sądu rejonowego. Kto może zostać ławnikiem?

Przede wszystkim osoba z polskim obywatelstwem, korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Taka, która ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 roku życia, a także jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia tej funkcji. Od przyszłych ławników wymaga się także nieskazitelnego charakteru, posiadania co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Osoba taka musi być również zatrudniona, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać np. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia należy składać w biurze Rady Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca. Konieczne jest do tego wypełnienie karty zgłoszenia, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://www.ms.gov.pl, do której kandydat ma obowiązek dołączyć poniższe dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszonej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest, lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Co ważne, dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Niezbędne będą również dwa aktualne zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, trzeba dołączyć również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji - z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającej imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Natomiast opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi już sam kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Kłomnice. To ona też dokona wyboru spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu tajnym w terminie do końca października. /UG/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *