zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
Pracownicy gminy Kłomnice naruszyli ustawę o finansach publicznych!
25 listopada 2021 r. | 11:34
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas kompleksowej kontroli gminy, wykryła naruszenie ustawy o finansach publicznych przez pracowników gminy.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2021 do dnia kontroli, nieprawidłowo zorganizowano bankową obsługę budżetu Gminy Kłomnice, z naruszeniem art. 264 ust.1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Stosownie do ww. przepisów, bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta między zarządem jednostki samorządu terytorialnego a bankiem. Ilekroć w ww. ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta. Powyższe polegało na objęciu umowami ramowymi: nr 9300039 zawarta 30 marca 2021 r. na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r., nr 9300039 zawarta 28 marca 2019 r. na okres od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2021 r., umowa bez numeru zawarta 30 marca 2018 r. na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., umowa bez numeru zawarta 31 marca 2017 r. na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., dotyczącymi bankowej obsługi budżetu Gminy Kłomnice, również obsługi instytucji kultury Gminy Kłomnice, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach. Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.), dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. Bankowa obsługa budżetu gminy wykonywana przez bank powinna więc dotyczyć tylko budżetu jednostki samorządu terytorialnego i objętych budżetem samorządowych jednostek organizacyjnych. Samorządowe instytucje kultury nie są objęte budżetem gminy i posiadają odrębną osobowość prawną, powinny zatem samodzielnie zawrzeć umowy z bankiem.

Ze strony Gminy Kłomnice ww. umowy podpisał p. Piotr Juszczyk – Wójt Gminy Kłomnice, przy kontrasygnacie p. Ewy Dąbrowskiej – Skarbnika Gminy Kłomnice. Umowy z bankiem zawarli kierownicy instytucji kultury Gminy Kłomnice, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.

Wniosek nr 12
Zapewnić bankową obsługę budżetu Gminy Kłomnice zgodnie z wymogami art. 264 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *