zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
“Opieka wytchnieniowa” w gminie Kłomnice
11 marca 2022 r. | 12:15
0

Gmina Kłomnice otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Dofinansowanie „Opieki wytchnieniowej” wynosi 48 960 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

“Opieka wytchnieniowa” w Gminie Kłomnice będzie świadczona bezpłatnie, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi  nie więcej niż: 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów:

-sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która  ma niepełnosprawność sprzężoną
( posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności ) ,
- wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

- stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Realizacja programu „opieki wytchnieniowej” ma na celu :

- wzmocnienia dotychczasowego systemu wsparcia ,

- wsparcia finansowego gmin w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,

- w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki.

Informacje istotne

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej  mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub

- osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Opiekunowie/członkowie rodzin osób niepełnosprawnych mogą składać karty zgłoszenia do Programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Do karty należy dołączyć

kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej  czyli oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, uzupełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/ pielęgniarkę,

kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osoby dorosłej lub równoważne (oryginał do wglądu).

Kwalifikacji do Programu dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, prosimy kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach pod numerem telefonu 34  389 36 60Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *