zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
Rada będzie głosować w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kłomnice
22 czerwca 2020 r. | 11:50
0

W piątek 3 lipca w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium Wójta Piotra Juszczyka za 2019 rok.

Początek sesji o godz. 9:00.

porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII, XVIII i XIX sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Raport o stanie gminy Kłomnice za 2019 r.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.
 10. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2019 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
  - przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
  - Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,
 12. Zmiana w budżecie gminy na rok 2020 - uchwała
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kłomnice na rok szkolny 2020/2021.
  - zmiany Uchwały nr 152/XIX/2020 z dnia 27-05-2020 r. w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1019S w miejscowości Nieznanice.
  - zmiany Uchwały nr 153/XIX/2020 z dnia 27-05-2020 r. w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1029S w miejscowości Garnek i drogi nr 1033S w miejscowości Kuźnica, gmina Kłomnice.
  - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki nr ewid. 125, 129, 130, obręb geodezyjny Garnek.
  - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzerzęczyce.
  - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 15. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kłomnice.
 16. Rozpatrzenie wniosku TAURON Dystrybucja S.A.
 17. Wolne wnioski i komunikaty.
 18. Zamknięcie obrad sesji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *