zachmurzenie duże
sobota
Reklama
UG Kłomnice
Ogromne problemy z ewidencją księgową w urzędzie
21 października 2021 r. | 08:00
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas kompleksowej kontroli, wykryła szereg nieprawidłowości w pracy księgowości w gminie Kłomnice, przez które gmina łamało prawo.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2021 do dnia kontroli, nie prowadzono zapisów w ewidencji księgowej jednostki Urzędu Gminy Kłomnice na pozabilansowym koncie 991 „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobierania przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników”, pomimo że podatki lokalne były pobierane przez inkasentów. W uchwale Nr 48/VII/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. (ze zmianami) Rada Gminy Kłomnice ustaliła inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenie za inkaso.

Konto pozabilansowe 991 nie było przewidziane w wykazie kont pozabilansowych dla Urzędu Gminy Kłomnice wraz z opisem operacji stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 230/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kłomnicach oraz w obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. planie kont wprowadzonym na podstawie zarządzenia Nr 145/2010 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 grudnia 2010 r., ze zmianami. Powyższym naruszono postanowienia § 12 ust. 1 lit. b oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), zgodnie z którym konta pozabilansowe obejmują: konta syntetyczne, w tym konto 991 - „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobierania przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników”, konta analityczne prowadzone według rodzajów podatków, konta szczegółowe poszczególnych inkasentów. Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone dla inkasentów otwiera się na podstawie dokumentu, z którego wynika powierzenie funkcji inkasenta.

Rozliczenia z inkasentami były prowadzone na bieżąco w formie ręcznie sporządzanych zestawień.

Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), ustalenie w formie pisemnej i aktualizacja polityki rachunkowości należały do kierownika jednostki. Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta Gminy, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, należało do zadań poszczególnych referatów, w przypadku polityki rachunkowości – do zadań Referatu Finansowo-Księgowego, nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice.

W trakcie kontroli w dniu 17 maja 2021 r. zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Kłomnice wprowadzono zmiany do zarządzenia Nr 230/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. (ze zmianami) w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, w którym w załączniku nr 4 dodano konto pozabilansowe 991 wraz z opisem tego konta. Do dnia zakończenia kontroli nie zaprowadzono ewidencji na tym koncie.

Wniosek nr 4
Zaprowadzić ewidencję księgową jednostki Urzędu Gminy Kłomnice na pozabilansowym koncie 991 „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobierania przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników”, stosownie do § 12 ust. 1 lit. b oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), mając na uwadze art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *