pochmurnie
23°
23°
niedziela
Reklama
Kolejne uwagi do pracy urzędników Urzędu Gminy Kłomnice
19 października 2021 r. | 12:25
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w ramach przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Kłomnice, skontrolowała księgowość i sprawozdawczość w urzędzie.

Uwagi były głównie do błędów popełnianych przez urzędników.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W 2020 r. ujęto w ewidencji konta 011 – „Środki trwałe” wartość środka trwałego z naruszeniem zasad określonych w art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Stosownie do wskazanych przepisów ww. ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Księgi uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań. Stosownie do § 26 ust. 2 ww. rozporządzenia okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Powyższe dotyczyło zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową”, które zostało zakończone w dniu 28 lutego 2020 r. zgodnie z protokołem odbioru robót spisanym w dniu 11 marca 2020 r., pozwolenie na użytkowanie tego obiektu uzyskano na mocy decyzji Nr 79/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 12 maja 2020 r., natomiast powstały w wyniku tej inwestycji środek trwały ujęto w ewidencji konta 011 dopiero pod datą 31 grudnia 2020 r. na podstawie dowodu OT Nr 9/J/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami, przyczyną powyższej nieprawidłowości było nieterminowe sporządzenie i przekazanie przez pracowników Referatu Inwestycji Zamówień Publicznych i Infrastruktury do Referatu Finansowego dowodu OT stanowiącego podstawę ujęcia środka trwałego powstałego w wyniku inwestycji w księgach rachunkowych Urzędu. W procedurach wewnętrznych nie ustalono terminów przekazywania dokumentów w tym zakresie do Referatu Finansowego.

Wniosek nr 3
Uzupełnić procedury wewnętrzne o terminy przekazywania informacji o zmianach w stanie środków trwałych w celu bieżącego ujmowania tych zmian w księgach rachunkowych stosownie do art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *