bezchmurnie
sobota
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Kłomnice
10 stycznia 2020 r. | 13:38
0

Wójt Gminy Kłomnice ogłosił kolejny nabór. Wójt poszukuje podinspektora d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kłomnice. Praca ciężko, wynagrodzenie marne. Ale na pewno powinni znaleźć się chętni na to stanowisko.

ogłoszenie znajdziecie poniżej:

1. Stanowisko urzędnicze: podinspektor d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1 etatu.

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach ochrona środowiska ,prawo, administracja, ekonomia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach samorządowych,
- znajomość regulacji prawnych w obszarze ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ), Ochrony Środowiska i o Odpadach, Ordynacji Podatkowej (w szczególności dział dotyczący zobowiązań podatkowych), ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych.
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- umiejętność obsługi komputera w zakresie edytor tekstu, poczta elektroniczna, internet.

3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) umiejętność dobrej organizacji pracy,

2) prawo jazdy kat. B,

3) samodzielność, kreatywność, dokładność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, komunikatywność, odpowiedzialność,

4) znajomość obsługi programów księgowych.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych,
- prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,
- całkowita realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku a w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonywanie obowiązków,
- zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat i windykacja należności,
- współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
- realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- przygotowanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów,
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne, kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami,
- obsługa systemu komputerowego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
- tworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
- stała weryfikacja opracowanych uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
- dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami,
- naliczanie i dokonywanie przypisu i odpisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- księgowanie wpływów i zwrotów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- miesięczne uzgadnianie z referatem finansowo-księgowym wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami,
- przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- nadzorowanie i rozliczanie inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kłomnice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 0,06 %.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj.: certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku podinspektor d/ s gospodarki odpadami,

10) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektor d/ s gospodarki odpadami Wzór stanowi załącznik Nr. 1 do ogłoszenia.

7. Zastosowane techniki i metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

1)Wymagane dokumenty należy: przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub składać osobiście w siedzibie Urzędu-ul. Strażacka 20,pokój 103, w terminie do 17 stycznia 2020 r .do godz.: 15:00

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „ konkurs na podinspektora d/ s gospodarki odpadami ”.

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacje dodatkowe:

1) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony(6 miesięcy).
W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.

2) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego
postępowania zostanie ogłoszona na tablicy w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania,

4) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *