zachmurzenie duże
17°
17°
środa
Reklama
UG Kłomnice
Kolejne naruszenia w Urzędzie Gminy Kłomnice
26 listopada 2021 r. | 12:59
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła naruszenie przez urzędników gminy Kłomnice ordynacji podatkowej. To kolejne naruszenie wykryte przez RIO, które uderza w kompetencje skarbnika gminy.

Czy zostały wyciągnięte jakieś konsekwencje służbowe wobec Ewa Dąbrowska? O tym zapewne przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Poniżej wyciąg z kontroli RIO.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2018 - 2021, do 16 czerwca 2021 r., w kasie Urzędu Gminy Kłomnice były realizowane płatności bezgotówkowe podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy, pomimo że Rada Gminy Kłomnice nie podjęła uchwały w tej sprawie.

Powyższym naruszono art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Stosownie do art. 3 pkt 3 lit. c Ordynacji podatkowej, przez podatki rozumie się również opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.

Przygotowanie projektów uchwał wnoszonych przez Wójta pod obrady Rady Gminy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice należało do zadań poszczególnych referatów, w przypadku gospodarki pieniężnej – do zadań Referatu Finansowo-Księgowego, nad którym nadzór sprawowała p. Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice. W zakresie obsługi terminali płatniczych obowiązywało zarządzenie Nr 22/A/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Kłomnice”. Wprowadzono możliwość zapłaty podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu gminy, za pomocą kart płatniczych, bez doliczania opłaty manipulacyjnej.

W dniu 27 maja 2021 r. Rada Gminy Kłomnice podjęła uchwałę Nr 246/XXVIII/2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłomnice instrumentem płatniczym.

W zakresie rozliczeń z zakładem budżetowym:
‒ W latach 2017 - 2021 do dnia zakończenia kontroli, nieprawidłowo prowadzono rozliczenia z samorządowym zakładem budżetowym - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach, zwanym dalej CIS, co polegało na finansowaniu w ww. okresie działalności zakładu za pośrednictwem not obciążeniowych.

Powyższe było niezgodne z art. 219 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 885 z późn. zm.), stosownie do których z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych, których kwoty i zakres określa uchwała budżetowa, a stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zasady finansowania działalności zakładu budżetowego zostały określone w art. 15 ust. 3 i ust. 5 ww. ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, a nowo tworzonemu samorządowemu zakładowi budżetowemu może być przyznana jednorazowa dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Powyższe dotyczyło prac wykonywanych przez pracowników zakładu budżetowego na rzecz Gminy Kłomnice, takich jak: sprzątanie, czyszczenie rowów, koszenie, odśnieżanie, drobne remonty. Zadania te nie były przedmiotem działalności zakładu budżetowego określonym w statucie. Każdorazowo zakres prac był ustalany i zlecany przez pracowników Urzędu Gminy Kłomnice, pocztą elektroniczną. Zakład budżetowy wystawiał za wykonane prace noty obciążeniowe, zobowiązania z tego tytułu były regulowane z budżetu Gminy.W poszczególnych latach przekazano z budżetu Gminy Kłomnice dla zakładu budżetowego na realizację zadań niemieszczących się w jego statucie następujące kwoty: w 2017 r.112.641,15 zł, w 2018 r. 81.158,00 zł, w 2019 r. 138.333,00 zł, w 2020 r. 174.628,52 zł, w 2021 r. (do 30 kwietnia) 41.666,40 zł.

Zgodnie z art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust 3 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych, samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy oraz gospodarowanie mieniem komunalnym.

Wniosek nr 13
Zorganizować wzajemne rozliczenia z samorządowym zakładem budżetowym będącym jednostką organizacyjną Gminy Kłomnice w sposób spełniający wymogi określone w art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), mając na względzie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *