zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
Jest praca w urzędzie!
23 grudnia 2019 r. | 13:32
1

Wójt Gminy Kłomnice ogłosił nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy referent d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1 etatu.

ogłoszenie:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nieposzlakowana opinia,
3) wykształcenie minimum średnie lub wyższe o profilu: ochrona środowiska prawo, administracja, zarządzanie .
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) doświadczenie w pracy w instytucjach samorządowych,
7) znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa cywilnego, postępowania administracyjnego,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
9) umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytor tekstu, poczta elektroniczna, internet .

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1) znajomość przepisów prawa: ustawy o odpadach, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,
2), dobra organizacja pracy własnej, systematyczność,
3) prawo jazdy kat. B,
4)samodzielność, kreatywność, dokładność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, komunikatywność, odpowiedzialność,

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. ochrony środowiska:
1) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami,
2) gospodarka odpadami komunalnymi, w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
3) organizacja akcji „sprzątanie świata”,
4) wydawanie opinii w zakresie odzysku, unieszkodliwiania zbierania lub transportu odpadów,
5) wydawanie opinii w zakresie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporządzonych przez wytwórcę odpadów,
6) uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne,
7) wstrzymanie w drodze decyzji działalności powodującej wytwarzanie odpadów,
8) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
9) opiniowanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych/niż niebezpieczne/składowisk,
10) obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami,
11) wyszukiwanie nieruchomości, dla których nie złożono deklaracji lub nie podpisano umów na wywóz odpadów,
12) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji,
13) inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami,
14) planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
15) zamieszczanie na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń wszelkich informacji istotnych dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami,
16) prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat za odpady komunalne,
17) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
18) monitoring oraz pełna kontrola prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę,
19) nadzór i obsługa nad punktem PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) zlokalizowanego na terenie gminy,
20) monitoring odbioru odpadów wielkogabarytowych,
21) prowadzenie postępowań w zakresie ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa,
22) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach półrocznych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
23) nadzór nad prawidłowością wystawianych sprawozdań.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kłomnice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 0,06%.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6) oświadczenie kandydata  o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj: certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na samodzielnym stanowisku ds. ochrony środowiska,
10) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kłomnice.
7. Zastosowane techniki i metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna.
8. Termin i miejsce składania dokumentów.
1) Wymagane dokumenty należy: przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub składać osobiście w siedzibie Urzędu - ul. Strażacka 20,pokój 103, w terminie do 30 grudnia 2019 r .do godz: 15:30 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko d/s ochrony środowiska”
2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Informacje dodatkowe:
1) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy).W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.
2) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania,
4) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Jedna odpowiedź do “Jest praca w urzędzie!”

  1. Miro pisze:

    Co to za konkurs
    Wygra Pan Derda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *