pochmurnie
22°
22°
niedziela
Reklama
Jest praca w urzędzie dla informatyka. Płacą ok. 3000 zł na rękę
02 listopada 2021 r. | 11:30
0

Wójt Gminy Kłomnice ogłosił nabór na na wolne stanowisko urzędnicze. Wójt poszukuje informatyka. Praca na pełny etat. Zarobki na tym stanowisku są w ok. 2800-3000 zł na rękę.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Ogłoszenie:

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20.

Określenie stanowiska: informatyk, w wymiarze 1 etatu.

Wymagania niezbędne:
1/ obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

2/ wykształcenie wyższe informatyczne

3/ znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, strony BIP, informacji publicznej

4/ dobra znajomość zagadnień informatycznych (związanych ze sprzętem i sieciami) obsługi oprogramowania oraz praktycznych narzędzi informatycznych

5/ umiejętność administrowania i zarządzania siecią i systemami informatycznymi

6/ umiejętność zarządzania stroną internetową

7/ znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych

8/ nieposzlakowana opinia

9/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

10/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
1/ Wskazane doświadczenie w administrowaniu zintegrowanym systemem wspomagania zarządzania w administracji i elektronicznym systemem obiegu dokumentów

2/ Wiedza na temat zadań i kompetencji organów samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem procesów e-administracja

3/ Wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

4/ Komunikatywność

5/ Samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność

6/ Umiejętność pracy w zespole

7/ Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Zadania wykonywane na stanowisku:
realizacja zadań Administratora Systemu Informatycznego (ASI) wynikających z polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym opracowanej zgodnie z wytycznymi ustawy o ochronie danych osobowych
planowanie i organizowanie prac w zakresie informatyzacji Urzędu,
proponowanie i wdrażanie nowych systemów informatycznych,
administrowania siecią i systemami informatycznymi oprócz czynności administracyjnych objętych odrębnymi umowami,
opracowywanie, wdrażanie oraz nadzór nad działaniem zasad tworzenia i odzyskiwaniem kopii zapasowych,
zarządzanie oprogramowaniem (instalacja, deinstalacja i aktualizacja)
zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów, opracowywanie, aktualizacja oraz stosowanie zasad ochrony danych i systemów.
wprowadzanie, kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych.
administracja systemami poczty elektronicznej urzędu (przydzielanie i konfiguracja kont pocztowych),
zarządzanie, obsługa i koordynacja wprowadzania treści Biuletynu Informacji Publicznej
obsługa i aktualizacja strony internetowej Urzędu, przy współpracy z pracownikami i kierownikami jednostek organizacyjnych,
prace nad integracją systemów informatycznych w celu uproszczenia pracy i maksymalnego wykorzystania raz wprowadzonych danych,
współpraca z jednostkami zewnętrznymi takimi jak: firmy autorskie, dostawcy sprzętu i oprogramowania,
obsługa techniczna i nadzór nad poprawnością pracy sprzętu i wdrożonych systemów oraz zbieranie opinii o pracy i przydatności programów i ich wadach,
prowadzenie wstępnego instruktażu podstawowej obsługi sprzętu i oprogramowania,
organizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w urzędzie.
śledzenie nowości rynkowych w zakresie sprzętu i oprogramowania
przygotowanie danych do przetargów na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwisu sprzętu itp., umów z dostawcami,
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i zakupy w dziedzinie informatyki dla Urzędu,
rozbudowa sprzętu oraz konfiguracja sprzętu zgodnie z wymaganiami oprogramowania,
prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania,
współredagowanie Gazety Kłomnickiej (przygotowanie materiałów do druku, oprawa graficzna, współpraca z drukarnią),
obsługa informatyczna obrad sesji Rady Gminy, transmisja obrad sesji on-line, zapewnienie sprawności wszystkich urządzeń niezbędnych do nagrywania i udostępniania obrad sesji Rady.
pomoc użytkownikom w sprawach dotyczących działania systemu komputerowego.
4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) praca na stanowisku urzędniczym,

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.

Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

5. Informacja, o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrzesień 2021 r. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV)

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub inne
zaświadczenie o odbytych studiach),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe ( w przypadku gdy kandydat był już zatrudniony),

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7) inne dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) inne dokumenty wymagane przepisami prawa:

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań informatyka, (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).
7. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
W terminie do dnia 27.10.2021r. do godz. 15.30 ( termin nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP ) wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój 103, w zaklejonej kopercie z napisem:„ Nabór na stanowisko urzędnicze - informatyk” lub wysłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy Kłomnice (decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *