zachmurzenie duże
sobota
Reklama
Będzie dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
21 maja 2020 r. | 11:24
4

W środę 27 maja w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej - Samorządowy Zakład Budżetowy w Kłomnicach.

porządek obrad:

 1. Otwarcie XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
 6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  b. przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej - Samorządowy Zakład Budżetowy w Kłomnicach.
  c. wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1019S w miejscowości Nieznanice.
  d. wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1029S w miejscowości Garnek.
  e. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu budowy zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1032S w m. Zawada, gmina Kłomnice.
  f. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Kłomnice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  g. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.
  h. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej.
  i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
  j. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  k. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  l. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  m. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
  n. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Zamknięcie obrad sesji.


4 odpowiedzi na “Będzie dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”

 1. Kucharka pisze:

  Zrobić bilans tego centrum i wyjdzie czy dalej warto to utrzymywac.

  5
  1
 2. Marek pisze:

  Dobry pomysł ponieważ dużo bezrobotnych ma pracę i ubezpieczenie

  • Tak tylko pytam. .. pisze:

   Jak dużo tych bezrobotnych otrzymało prace, i ile zarabiają?
   Czy poziom zarobkow tych bezrobotnych zbliża się choć do połowy pensji kierowniczki tego Centrum, a jeśli nie to dlaczego???

   3
   2
 3. Leoś pisze:

  Chyba zabrakło kasy na pensję dla Kierownika i trzeba dołożyć z budżetu czyli nas wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *