zachmurzenie duże
17°
17°
sobota
Reklama
23 czerwca sesja absolutoryjna
10 czerwca 2021 r. | 12:02
0

W środę 23 czerwca o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

porządek obrad:

 • Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 • Raport o stanie gminy Kłomnice za 2020 r.
 • Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2020 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2020 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.,
 • Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,
 • Zmiany w budżecie gminy na rok 2021 - uchwała
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2021,
 • b) przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej,
 • c) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze.
 • Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 • Wolne wnioski i komunikaty.
 • Zamknięcie obrad sesji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *