zachmurzenie duże
29°
29°
piątek
Reklama
21 czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna
07 czerwca 2022 r. | 12:23
0

We wtorek 21 czerwca o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której Wójt Piotr Juszczyk otrzyma absolutorium za 2021 rok.

porządek obrad:

Otwarcie XLI sesji Rady Gminy.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie interpelacji i zapytań.
Raport o stanie gminy Kłomnice za 2021 r.
Debata nad raportem o stanie gminy Kłomnice za 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kłomnice.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2021 rok oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej,
d. przedstawienie wniosków stałych komisji Rady Gminy.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.,
b. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice,
Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 – uchwała
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki w obrębie Nieznanice, w rejonie ulicy Nieznanickiej,
b. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kłomnice na rok szkolny 2022/2023,
c. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Lipicze,
d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
e. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice,
f. ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso,
g. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso,
h. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, z terenu Gminy Kłomnice, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *