zachmurzenie duże
-7°
-7°
wtorek
Reklama
Problemy z rozliczeniem dotacji KS “Warta” Zawada
03 grudnia 2021 r. | 12:49
3

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach realizowała kontrolę w gminie Kłomnice m.in. w zakresie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. RIO wykryło problemy z m.in. z dotacją KS Warta Zawada.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W 2019 r. zaniechano uznania dotacji udzielonych Klubowi Sportowemu „Warta” w Zawadzie na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Kłomnice za wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w związku z naruszeniem przez ten podmiot obowiązków sprawozdawczych ustalonych w umowach na realizację tych zadań, a tym samym w konsekwencji zaniechano ustalenia do zwrotu całości dotacji wraz z odsetkami.

Powyższym naruszono art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z postanowieniami umowy nr 14/PU/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. i umowy nr 2/S/2018 z dnia 1 marca 2018 r., a także przepisami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym art. 16 ust. 1 ust. 1 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Stosownie do wskazanych powyżej postanowień umów o realizację zadań publicznych, w przypadku nie złożenia sprawozdania końcowego w terminie Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie zastosowanie się do wezwania skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W myśl natomiast art. 252 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 (wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem).

Powyższe dotyczyło:
- umowy nr 14/PU/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. o realizację zadania publicznego pod nazwą „Grasz, ćwiczysz, wtedy alkohol dla Ciebie się nie liczy!!!”. Określone w umowie zadanie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2018 r. a sprawozdanie z jego realizacji zostało złożone w dniu 30 stycznia 2019 r. Sprawozdanie to nie zostało uznane za prawidłowe. W związku z niezłożeniem w terminie poprawnego sprawozdania dnia 19 lutego 2019 r. wystosowano do Zleceniobiorcy wezwanie do złożenia ww. sprawozdania w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania (adresat otrzymał wezwanie dnia 21 lutego 2019 r.), a dnia 3 marca 2019 r. w związku z niezłożeniem sprawozdania, wezwano Zleceniobiorcę do zwrotu dotacji wraz z odsetkami jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dotowany złożył korektę sprawozdania z realizacji zadania w dniu 12 listopada 2019 r., a dotujący na tej podstawie uznał, iż dotacja została rozliczona prawidłowo. Pismem z dnia 6 grudnia 2019 r. poinformowano dotowanego o zatwierdzeniu złożonego sprawozdania. - umowy nr 2/S/2018 z dnia 1 marca 2018 r. o realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach piłki nożnej”. Określone w umowie zadanie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2018 r. a sprawozdanie z jego realizacji zostało złożone w dniu 30 stycznia 2019 r. Sprawozdanie to nie zostało uznane za prawidłowe.

W związku z niezłożeniem w terminie poprawnego sprawozdania dnia 19 lutego 2019 r. wystosowano do Zleceniobiorcy wezwanie do złożenia ww. sprawozdania w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania (adresat otrzymał wezwanie dnia 21 lutego 2019 r.), a dnia 3 marca 2019 r. w związku z niezłożeniem na wezwanie ww. sprawozdania wezwano Zleceniobiorcę do zwrotu dotacji wraz z odsetkami jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dotowany złożył korektę sprawozdania z realizacji zadania w dniu 12 listopada 2019 r., a dotujący na tej podstawie uznał, iż dotacja została rozliczona prawidłowo. Pismem z dnia 26 listopada 2019 r. poinformowano dotowanego o zatwierdzeniu złożonego sprawozdania. Zadania w zakresie udzielania i rozliczania dotacji należały do pracownika Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. Nadzór w tym zakresie sprawował Kierownik tego Referatu. Wezwania do złożenia sprawozdań i zwrotu dotacji oraz pismo informujące o zatwierdzeniu ostatecznego sprawozdania zostało podpisane przez p. Adama Śliwakowskiego – Zastępcę Wójta Gminy Kłomnice.

Wniosek nr 15
Wzmocnić nadzór nad pracownikami prowadzącymi sprawy dotyczące rozliczania udzielanych dotacji w zakresie terminowości ich rozliczania, mając na uwadze postanowienia umów dotacji oraz art. 252 ust. 1 pkt 1, art. 60 pkt 1 i art. 61 pkt 1 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).3 odpowiedzi na “Problemy z rozliczeniem dotacji KS “Warta” Zawada”

 1. Gerwazy pisze:

  A wprowadzić zarząd komisaryczny rozwiązać ten pociotkowo rodzinny interes .

  3
  1
 2. Gerwazy pisze:

  Jakim jest urząd gminy Kłomnice

  3
  1
 3. Pakalka pisze:

  Oj tam oj tam !!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *