zachmurzenie duże
29°
29°
piątek
Reklama
Radni uchwalą plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rzeki Małe i Rzeki Wielkie
21 listopada 2019 r. | 11:26
0

W czwartek 28 listopada o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Kłomnice, podczas której radni uchwalą m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rzeki Małe i Rzeki Wielkie.

porządek obrad:
1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7. Zmiana w Budżecie Gminy na rok 2019 - uchwała
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
b. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
c. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z problemami Alkoholowymi w Częstochowie.
d. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
e. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
f. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rzeki Małe.
g. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rzeki Wielkie.
h. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
i. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Kłomnicach ul. Strażacka 18A.
j. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzerzęczyce.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
10. Rozpatrzenie wniosku Pani P. S. z dnia 22.10.2019r. uzupełnionego pismem z dnia 12.11.2019r.
11. Wolne wnioski i komunikaty.
12. Zamknięcie obrad sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *