zachmurzenie duże
sobota
Reklama
fot. Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Radni “murem” za dyrektorem SP w Zawadzie
01 grudnia 2023 r. | 13:23
0

Rada Gminy Kłomnice uznała skargę na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie za bezzasadną.

Skarżąca pismem z dnia 22.09.2023r. adresowanym do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie, które zostało przekazane według właściwości przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie w dniu 25 września 2023 roku do Rady Gminy Kłomnice złożyła skargę na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie dotyczącą braku możliwości składania skarg przez platformę ePUAP wynikającą z postanowień Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w w/w szkole.

Zgodnie z art. 227 kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Zgodnie z art. 229 kpa, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa;
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia;
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy. Zatem w myśl art. 229 pkt 3 Kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie jest rada gminy.

Na posiedzeniu w dniu 10.10.2023 r., na którym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeanalizowała skargę oraz wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie uznała, iż skargę należy uznać za bezzasadną. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej w Zawadzie w art. 1 ust 2 stanowi, że: Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Brak zapisu o możliwości składania skargi przez platformę ePUAP, w przedmiotowych zasadach będących wyłącznie aktem wewnętrznym placówki oświatowej, nie uniemożliwia złożenia takiej skargi także poprzez platformę ePUAP, bowiem brak zapisu w tym zakresie wypełniają przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. Kodeks postępowania administracyjnego.

Powyższe potwierdza także informacja przekazana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie, iż skargi niejednokrotnie wpływały do w/w placówki oświatowej i były rozpatrywane w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy.

Rada Gminy Kłomnice podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje skargę za bezzasadną.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *