zachmurzenie małe
19°
19°
czwartek
Reklama
Wójt poszukuje Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
07 grudnia 2022 r. | 13:11
0

Wreszcie pojawiło się ogłoszenie na naborze na wolne stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach. Oferty można składać do 16 grudnia.

Poniżej ogłoszenie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

1. Stanowisko urzędnicze: Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w wymiarze 1 etatu.

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. nieposzlakowana opinia,

3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia preferowane na kierunkach: administracja, praca socjalna, resocjalizacja, psychologia, zarządzanie,

4. staż pracy minimum 5 lat, w tym doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. znajomość regulacji prawnych w obszarze funkcjonowania jednostki t. j. ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

9. umiejętność obsługi komputera w zakresie edytor tekstu, poczta elektroniczna, internet,

3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) umiejętność dobrej organizacji pracy,

2) prawo jazdy kat. B,

3) znajomość procedur w zakresie realizacji zadań odnoszących się do Samorządowego Zakładu Budżetowego - Centrum Integracji Społecznej,

4) samodzielność, kreatywność, dokładność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, komunikatywność, odpowiedzialność,

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. kierowanie funkcjonującym samorządowy zakładem budżetowym CIS i zatrudnianie pracowników .

2. kierowanie i nadzorowanie statutową działalnością Centrum Integracji Społecznej i dokonywania czynności prawnych w tym zakresie, w granicach przyznanego upoważnienia,

3. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Centrum Integracji Społecznej ,

4. współdziałanie z organami , instytucjami, i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej,

5. reprezentowanie jednostki,

6. określanie zadań i obowiązków wszystkich pracowników Centrum w tym dokonywanie okresowej oceny pracowniczej,

7. nadzór nad realizacją Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego uczestników przyjętych do Centrum ,

8. ustalenie zasad gospodarki finansowej i materiałowej Centrum w oparciu o obowiązujące przepisy,

9. dysponowanie środkami w budżecie Centrum oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie,

10. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

11. zapewnienie odpowiedniego wyposażenia Centrum w sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwej realizacji procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników ,

12. przedkładanie opracowań analiz , wniosków, sprawozdań itp. Wójtowi gminy i innym organom w zależności od potrzeb,

13. realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Centrum Integracji Społecznej zleconych przez Wójta gminy Kłomnice.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kłomnice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku Kierownika Centrum Integracji Społecznej,

10) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej. Wzór stanowi załącznik Nr. 1 do ogłoszenia.

7. Zastosowane techniki i metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

1)Wymagane dokumenty należy: przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub składać osobiście w siedzibie Urzędu-ul. Strażacka 20, pokój 103, w terminie do 16 grudnia 2022 r. do godz.: 15:00

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „konkurs na Kierownika Centrum Integracji Społecznej"

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacje dodatkowe:

1) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy).
W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.

2) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego
postępowania zostanie ogłoszona na tablicy w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania,

4) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *