zachmurzenie duże
20°
20°
poniedziałek
Reklama
Urząd szuka pracownika. Można zarobić ok. 3000 zł brutto
06 maja 2021 r. | 13:25
2

Wójt Gminy Kłomnice ogłosił nabór na podinspektora ds. mienia komunalnego i gruntów leśnych w Urzędzie Gminy Kłomnice. Praca na pełen etat za ok. 3000 zł brutto.

ogłoszenie:

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kłomnice,
42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20.

Określenie stanowiska: do spraw mienia komunalnego i gruntów leśnych w wymiarze 1 etatu.

Określenie wymagań:

1) Zakres wymagań niezbędnych:
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282 z późn.zm.),
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
e) znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania, w szczególności w zakresie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawa regulujących postępowanie dotyczące obrotu nieruchomościami określonymi przepisami kodeksu cywilnego wraz z innymi prawami rzeczowymi, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, rozporządzenia w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości, rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ustawy o ochronie danych osobowych a także przepisów prawa miejscowego,
f) wykształcenie wyższe,
g) rzetelność i terminowość, dobra organizacja pracy własnej,
h) komunikatywność, sumienność, dokładność,
i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
j) dobra znajomość obsługi komputera,
k) nieposzlakowana opinia.

2) Zakres wymagań preferowanych:
a) preferowane wykształcenie wyższe związane ze specjalizacjami: administracja, prawo, geodezja i kartografia, zarządzanie nieruchomościami lub inne pokrewne;
b) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z wykonywanymi zadaniami
c) umiejętność interpretacji przepisów prawa.

Zakres podstawowych obowiązków:

Realizacja zadań na stanowisku ds. mienia komunalnego i gruntów leśnych:
kompletowanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy oraz stała współpraca z Sądem Rejonowym - Wydział Ksiąg Wieczystych,
ewidencja gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w granicach leśnych,
współpraca z Nadleśnictwem w celu określania granic kompleksów lasów komunalnych, sposobu i formy zagospodarowania tych terenów,
sporządzanie wykazów wszystkich użytkowników w granicach projektowanych kompleksów leśnych,
przyjmowanie i załatwianie spraw związanych z przejęciami gruntów od osób fizycznych na rzecz gminy w zakresie gospodarki leśnej,
nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,
ewidencja nazw ulic na terenie gminy,
prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez użytkowników wieczystych praw własności nieruchomości,
prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem gruntów pod drogi i inne cele publiczne,
prowadzenie postępowań rozgraniczeniowych,
przygotowywanie projektów wykazów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych,
przejmowanie gruntów Skarbu Państwa zgodnie z wymogami ustawy, które na dzień 1 lipca 2000r. nie zostały przekazane w zasób AWR,
współpraca w zakresie opracowania planu urządzenia lasu,
regulacja stanu prawnego dróg publicznych
prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniami i przyjmowaniem na rzecz gminy gruntów/nieruchomości/ z uwzględnieniem prawa wykupu
współpraca przy scaleniach.
wykonanie obsługi administracyjno-technicznej zadań związanych
z opłatami adiacenckimi, ewidencją tych opłat, prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z ustaleniem opłat adiacenckich z różnych tytułów, windykację opłat oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie tych opłat.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.

Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) praca na stanowisku urzędniczym,

3) praca w siedzibie Urzędu.

Informacja, o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu kwietniu 2021 r. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV)

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub inne
zaświadczenie o odbytych studiach),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe ( w przypadku gdy kandydat był już zatrudniony),

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7) inne dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) inne dokumenty wymagane przepisami prawa:

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
(wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań podinspektora ds. mienia komunalnego i gruntów leśnych, (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
W terminie do dnia 17.05.2021r. do godz. 15.30 ( termin nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP ) wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój 103, w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. mienia komunalnego i gruntów leśnych” lub wysłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy Kłomnice (decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu).

Inne informacje:

a) Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

b) Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:

„Oświadczenie,

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

.……………………………………….
(czytelny podpis)”

c) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

d) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego
postępowania zostanie ogłoszona na tablicy w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

e) Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

f) Urząd Gminy w Kłomnicach zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Urząd szuka pracownika. Można zarobić ok. 3000 zł brutto”

  1. Olo pisze:

    To się nie opłaca, na rękę to będzie jakieś 2100 zł, robić za tyle aż tyle się nie opłaca. W dzisiejszych czasach to marne pieniądze, ochłapy za męczenie się z ludźmi.

  2. Leoś pisze:

    Te 3000 to taka podpucha na początek ale później wójt już się postara aby rodzinka dobrze zarobiła.Kolejny pseudo konkuras.Ta osoba już pracuje w urzędzie na tym stanowisku i dokładnie zapoznała sie z zakresem prac to niech się nie łudzi inny kandydat,że zdoła wygrać.To stara praktyka urzędu.Grunt to rodzinka.Najpierw zatrudniono żonę brata stryjecznego wójta ( w kasie) a teraz szykowana posadka dla córki tego samego brata str.Rodzinny biznes ,nepotyzm bez granic i bezkarny.

    2
    2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *