zachmurzenie duże
30°
30°
piątek
Reklama
Gmina poszukuje animatorów sportu
19 lutego 2020 r. | 12:47
0

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na stanowiska animatora sportu na dwóch boiskach Orlik.

Do zadań animatora należeć będzie :

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć  i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych , rodzin;
 2. Realizacja miesięcznego  oraz rocznego harmonogramu pracy,
 3. Współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
 4. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki,
 5. Przeprowadzanie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora;
 1. Wymagania niezbędne kandydata:
 1. Posiadanie wykształcenia i kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ( np. wyższe studia o kierunku  wychowanie fizyczne, uprawnienia instruktora lub trenera);
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Obywatelstwo Polskie;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
 1. Wymagane dokumenty
 1. List motywacyjny;
 2. CV wraz z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie uprawnień trenerskich lub instruktorskich;
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku animatora,
 6. Oświadczenie  kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne,
 7. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia naboru na stanowisko animatora (w załączeniu).
 1. Adresy Orlika, którego dotyczy aplikacja:
 1. Orlik w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska  96
 2. Orlik w Nieznanicach, ul. Mstowska i Sobieskiego
 1. Sposób i termin składania ofert:
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 21 lutego 2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice ( pok. 103) z dopiskiem „ Lokalny Animator Sportu na obiekcie Orlik w Rzerzęczycach” lub z dopiskiem „ Lokalny Animator Sportu na obiekcie Orlik w Nieznanicach”.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wynikach  naboru wyłonionych kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Informacji o naborze udziela Pani Katarzyna Duda, tel. 34 3281 122 wew. 123


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *